«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային ծրագիր» Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն

Ծրագրի մոնիթորինգ

Բեռնել բոլոր հաշվետվությունները
1. Տարածքային առևտրի խթանում
1.1.1. Տարեկան արտահանում ծրագրի սկզբից (2012) մինչև ավարտը
1.1.2 Տարեկան ներմուծում ծրագրի սկզբից (2012) մինչև ծրագրի ավարտը
1.2.1. Տարեկան արտահանում դեպի Վրաստան 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը
1.2.2. Տարեկան ներմուծում Վրաստանից 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը
1.3 Բավրա անցակետով տարեկան միջսահմանային ճանապարհային բեռնափոխադրում 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը
1.4.1. Տարեկան արտահանում Արագածոտն մարզից 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը
1.4.2. Տարեկան արտահանում Արարատ մարզից 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը
2. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման խթանում
2.1. Տրանսպորտի մասնաբաժինը տարեկան ՀՆԱ-ում (տոկոսով)
2.2.1. Արագածոտնի մասնաբաժինը տարեկան մանրածախ առևտրում
2.2.2. Արարատի մասնաբաժինը մանրածախ առևտրում
2.3.1. Արագածոտնում գրանցված մանրածախ առևտուր իրականացնող կազմակերպությունների թիվը
2.3.2. Արարատ մարզում գրանցված մանրածախ առևտուր իրականացնող կազմակերպությունների թիվը
2.4.1. Արագածոտն մարզի տեսակարար կշիռը արդյունաբերությունում
2.4.2 Արարատ մարզի տեսակարար կշիռը արդյունաբերությունում
2.5.1. Աղքատության մակարդակը Արագածոտնի մարզում (տարեկան, տոկոսով)
2.5.2. Աղքատության մակարդակը Արարատի մարզում (տարեկան, տոկոսով)
2.6.1. Գործազրկության մակարդակն Արագածոտնի մարզում
2.6.2. Գործազրկության մակարդակն Արարատի մարզում
3. Տրանսպորտի զարգացման աջակցում և անվտանգության ապահովում
3.1 Երևանից Արարատ երթևեկելու միջին տևողություն /Հատված 2/
3.2 Երևանից Թալին երթևեկելու միջին տևողությունը /Հատվածներ 1 և 3/
4.1 Օրական երթևեկության տարեկան միջին թվաքանակը, (տրասպորտի միջոցների քանակ) Երևան-Արարատ հատվածում, 2012-ից ծրագրի ավարտը
4.2 Օրական երթևեկության տարեկան միջին թվաքանակը, (տրասպորտի միջոցների քանակ) Երևան-Աշտարակ հատվածում, 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը
4.3 Օրական երթևեկության տարեկան միջին թվաքանակը, (տրասպորտի միջոցների քանակ) Աշտարակ-Թալին հատվածում, 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը
5.1.1 Ճանապարհային պատահարների հետևանքով մահացածների թիվ (Արարատ - Երևան, Հատված 2) տարեկան կտրվածքով, 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը
5.1.2 Ճանապարհային պատահարների թիվը (Արարատ - Երևան, Հատված 2) տարեկան կտրվածքով, 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը
5.2.1 Ճանապարհային պատահարների հետևանքով մահացածների թիվ Երևան-Աշտարակ, Հատված 3) տարեկան կտրվածքով, 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը
5.2.2 Ճանապարհային պատահարների թիվը (Երևան - Աշտարակ, Հատված 3) տարեկան կտրվածքով, 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը
5.3.1 Ճանապարհային պատահարների հետևանքով մահացածների թիվ (Աշտարակ - Թալին, Հատված 1) տարեկան կտրծվածքով, 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը
5.3.2 Ճանապարհային պատահարների թիվը (Աշտարակ-Թալին, Հատված 1) տարեկան կտրվածքով, 2012-ից մինչև ծրագրի ավարտը
6.1 Տարեկան բեռնափոխադրում Արագածոտն մարզի և Հայաստանի մնացած մարզերի միջև /տոննա/
6.2 Տարեկան բեռնափոխադրում Արարատ մարզի և Հայաստանի մնացած մարզերի միջև /տոննա/
4. Ծրագրի համայնքների և հարակից տարածքերի բնակչության փոխադրումների բարելավվում
7.1 Արագածոտնի և Հայաստանի այլ վայրերի միջև փոխադրված ուղևորների քանակը տարեկան կտրվածքով
7.2 Արարատի և Հայաստանի այլ վայրերի միջև փոխադրված ուղևորների քանակը տարեկան կտրվածքով
8.1 Արարատից Երևան ավտոբուսների միջին օրական քանակը տարեկան կտրվածքով, 2012-ից մինչև 2017-ը
8.2 Աշտարակից Երևան ավտոբուսների միջին օրական քանակը մեկ տարվա կտրվածքով, 2012-ից մինչև 2017-ը
8.3 Թալինից Երևան ավտոբուսների միջին օրական քանակը մեկ տարվա կտրվածքով, 2012-ից մինչև 2017-ը
5. Ճանապարհային աշխատանքների բացասական հետեւանքների կանխարգելում
9. Երթևեկության Կառավարման Պլանի հետ ահմապատասխանության ծանուցագրերի քանակը` ուղղված ԾԿԽ-ից կապալառու կազմակերպությանը /եռամսյակային/, 2012-ից մինչև 2017
11.1 ՀՕՏԾ ստորագրված պայմանագրերի/համաձայնագրերի քանակ եռամսյակային կտրվածքով /կուտակային/
11.3 Սոցիալ-տնտեսական բացասական ազդեցության հետևանքով հարակից համայնքներից ԾԻԿ/ՏԿՆ/ԾԿԽ ուղղված դիմումների քանակ, (a-ընդհանուր, b-կարևոր դեպքեր[1] և չլուծված դեպքեր [2], բացառությամբ ՀՕՏԾ դեպքերի), երամսյակային 2013-ից մինչև 2017-ը
11.4 ՀՕՏԾ դիմում-բողոքների եռամսյակային քանակ, ուղված ԾԻԿ/ՀՀ ՏԿՆ (ընդհանուր, կարևր և չլուծված բողոքներ)
6. Հյուսիս-Հարվ ճանապարհային միջանցքի Արարատ-Թալին հատվածի բարելավում և մասնակի լայնացում /հատվածներ 1,2 և 3/
12.1.1 Եռամսյակային կատարված վճարումներ Աշտարակ - Թալին հատվածում ըստ միջանկյալ վճարման ակտերի (ՄՎԱ), արտահայտված տոկոսներով /կուտակային/
12.2.1 Եռամսյակային կատարված վճարումներ Արարատ - Երևան հատվածում ըստ միջանկյալ վճարման ակտերի (ՄՎԱ), արտահայտված տոկոսներով /կուտակային/
12.3.1 Եռամսյակային կատարված վճարումներ Երևան - Աշտարակ հատվածում ըստ միջանկյալ վճարման ակտերի (ՄՎԱ), արտահայտված տոկոսներով, /կուտակային/
13.1 Երևան - Աշտարակ - Թալին ճանապարհահատվածի շահագործման համար հատկացվող տարեկան գումար պետական բյուջեից
13.2 Երևան - Արտաշատ ճանապարհահատվածի շահագործման համար հատկացվող տարեկան գումար պետական բյուջեից
14.1 Միջազգային անհարթության ինդեքսը (ՄԱԻ) Արարատ - Երևան հատվածում աշխատանքների ավարտից հետո (2016)
14.2 Միջազգային անհարթության ինդեքսը (ՄԱԻ) Երևան-Աշտարակ հատվածում աշխատանքների ավարտից հետո (2016)
© 2023. Բոլոր իրավունքները պատկանում են «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր» ՊՈԱԿ -ին:
Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի փող., 4 շենք, 3-րդ հարկ, հեռ.՝ /374 12/ 20 10 09, 20 10 10